За овакве ситуације постоје видови обештећења где је послодавац дужан да исплати запосленом отпремнину. Закон о раду предвиђа два случаја у којима радник мора бити исплаћен.

Прво је право на отпремину када радник одлази у пензију, као и због одласка у пензију у календарској години у којој је отворен стечајни поступак. Ово право се остварује без обзира која је пензија у питању да ли је то старосна, инвалидска, привремена старосна или породична.

Износ отпремнине зависи од основа по ком се исплаћује. Када је реч о одласку пензију, закон је предвидео да се запосленом исплаћује износ од најмање две просечне зараде у Србији. То би сада било око 170.000 динара

Ипак, законодавац оставља послодавцу дискреционо право да својим општим актом (колективни уговор или правилник о раду) пропише исплату отпремнине у већем износу од законом прописаног минимума.

Минимални износ отпремнине који се може исплатити по овом основу не може бити нижи од збира трећине зараде запосленог за сваку навршену годину рада код послодавца код кога остварује право на накнаду. Под зарадом се подразумева просечна зарада запосленог исплаћена за последња три месеца која претходе оном у којем се исплаћује отпремнина. Када се она обрачунава, у месечну плату улазе и награде, бонуси, као и друга примања по основу радног односа.

После тога се једна трећина овако утврђеног износа помножи са бројем целих година које је запослени провео на раду код послодавца и тако се добија минимални износ отпремнине. У обрачун улазе само пуне године рада, тако на пример, уколико је неко провео две године и десет месеци, за обрачунавање износа отпремнине релевентне су само две године.

Новац се исплаћује и када је из оправданих технолошких, економских или организационих промена код послодавца престала потреба за одређеним послом или је дошло до смањења обима посла, па се запосленом прекида радни однос. У том случају ситуација у погледу момента исплате отпремнине нешто другачија, с обзиром на то да закон прописује да је послодавац дужан да отпремнину исплати пре отказа уговора о раду.

Повишица крајем ове године

Око 1,7 милиона наших најстаријих суграђана добиће линеарну повишицу од новембра од 14 до 15 одсто. Уколико би пензије повећане за 15 одсто просечна пензија била би увећана за око 5.000 динара и износила би 43.498 динара. Највише пензионера може да рачуна на око 4.000 динара.

(Ало)

БОНУС ВИДЕО: