Post je najstarija ustanova ljudskog društva, ljudske zajednice. Post je na ovaj ili onaj način prisutan u svim istorijskim dohrišćanskim i pohrišćanskim religijama.

Ako je istina, a jeste istina, da je čovek  HOMO RELIGIOSUS, onda je isto tako istina da čoveka kroz istoriju prati pored ostalog i ono što nazivamo, postom piše protojerej Srećko Zečević.

Prva Božija zapovest u Raju, bila je zapovest o postu. To je zapovest o nejedenju plodova sa drveta poznanja dobra i zla. I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrećeš (Post 2,16-17).

Foto: T. Valić

 

Ova zapovest je život i koja daje život čoveku i svetu. Držanje zapovesti je značilo – hranjenje Rečju Božijom. Ova zapovest nije ograničenje čoveka, ona je putokaz kako da se čovek odnosi prema tvorevini i prema Bogu. Demonska sila je došapnula Evi da je to ograničenje: Je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? A žena reče zmiji: mi jedemo roda sa svakog drveta u vrtu, samo roda s onog drveta usred vrta, kazao je Bog ne jedite i ne dirajte u nju, da ne umrete.

A zmija reče ženi: nećete vi umreti, nego zna Bog da će Vam se u onaj dan kada okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro i šta je zlo. I žena videći da je rod na drvetu DOBAR ZA JELO, i da ga je MILINA GLEDATI, i da je drvo vrlo DRAGO RADI ZNANJA, uzabra roda s njega i okusi, i dade mužu svome (Post 3,1-6).

Satana na ovaj način budi u Evi, tri osnovne potrebe ljudske prirode. Prva je potreba za hranom, rod je «dobar za jelo», druga je potreba za lepotom – «milina ga je gledati», i treće je da je drvo «drago radi znanja». Ovo su tri osnovne potrebe bez kojih čovek nije čovek i zato demon udara upravo na ova tri poriva i usmerava ih pogrešnim putem, preko zloupotrebe same Božanske reči.

On usmerava pogled prvih ljudi sa Boga, na tvorevinu, na prirodu. Dakle, tvoja je hrana u prirodi u kojoj živiš, lepota za tebe je lepota stvorenog sveta, a znanje je preko opštenja sa prirodom.

Prema rečima Biblije, satana je preko hrane porobio čoveka i postao njegov gospodar. Čovek je okusio od zabranjenog ploda i na taj način postao rob hrane, tako da je celokupna njegova egzistencija zavisila od nje. Bez hrane čovek umire; dakle, njegov život u potpunosti zavisi od hrane. Pa ipak, postom, odnosno uzdržavajući se dobrovoljno od hrane, čovek otkriva da ne živi samo od hleba.

Post je slobodan povratak ispunjavanju zapovesti koju je Adam prestupio . Prema tome, ova prva zapovest Božija data ljudima je zapovest o postu.

Foto: D. Jelen

 

Hrišćansko shvatanje posta

Postoji više shvatanja posta: Prvo shvatanje je da je post neki stari običaj, neki stari zakonski propis. Ovo je pristup postu kao nečem spoljašnjem, što se ne dotiče samog bića čovekovog, prirode čovekove. Drugo shvatanje je izvorno, biblijsko.

Post je antropološka činjenica, on je činjenica ljudske prirode kao takve i onog što nazivamo zdravom ljudskom prirodom, a i onog što nazivamo palom ljudskom prirodom.

Post je jednostavno sastavni deo onog što nazivamo ljudskim etosom, načinom življenja i kao takav post je nešto što menja ljudsku filosofiju života.

Koliki je značaj posta vidi se po tome što je i Gospod Isus Hristos započeo svoje delo spasenja i iskupljenja roda ljudskog od greha, dugotrajnim postom i molitvom u pustinji od 40 dana. I time je jasno pokazao da i mi moramo početi pravi hrišćanski život postom i molitvom. Prvo post i ostalo sve dolazi uz post i kroz post.

Svojim primerom Gospod nam je pokazao koliko je post moćno oružje, tim oružjem je pobedio satanu u pustinji, a kroz to je pobedio i tri najveća satanska iskušenja, kroz koja satana ima slobodan pristup k nama, a to su: slastoljublje, častoljublje, srebroljublje.

Ono što možemo da konstatujemo kao činjenicu, iz konstatacije Evine, da je plod «dobar za jelo»; da je prva i najdublja potreba ljudska za hranom.

Bez hrane, ljudsko biće je nepostojeće. Zato je i bio u pravu filosof Fojerbah, kada je rekao da je čovek ono "što pojede". Samo što je on kao materijalista smatrao da je čovek telo i da se samo telesno hrani. Međutim, čovek nije samo telo i ne hrani se samo telesno, nego je čovek i duša i hrani se i duhovno.

Prema tome, od onoga što čovek jede, to on i postaje. Ako se samo telesnom hranom hrani, onda je prirodno da bude samo telesno biće. Ako se hrani i nečim drugim, onda će biti i nešto drugo, više od toga. Prvo iskušenje ljudskoj duši, prvi podstrek njen je, pitanje jela. Drugo iskušenje, pohot očiju – «milina ga je gledati». I treće iskušenje je potreba za znanjem, "drvo je drago radi znanja".

Hristos nas savetuje kako da postimo: A kada postite, ne budite sumorni kao licemeri; jer oni natmure lica svoja da se pokažu ljudima kako poste. A ti kada postiš namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gde postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti; i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratiće tebi javno. (Mt 6,16-18). Nekada su se ljudi u znak radosti mazali uljem posle kupanja. Tako i mi treba da činimo, da budemo radostni kada postimo. Ovo ulje, označava i milosrđe, a naša glava je Hristos, koga treba pomazivati delima milosrđa, a lice, tj. čula, treba omivati suzama pokajanja.

Foto: A. Stanković

 

Obično se misli da se post sastoji u uzdržavanju od zabranjene vrste hrane, ali to je samo polovina posta, sa ovom polovinom treba da bude udružena druga polovina, uzdržavanje od grešnih misli, dela i želja. Na taj način post je dvojake prirode, kao i čovek, telesni i duhovni. I tako, ova dva oblika posta sačinjavaju pravi post, koristan i za dušu i telo.

Od telesnog posta, bez duhovnog, slaba je korist. To je Bog otkrio proroku Isaiji još u Starom zavetu rekavši mu: postite, a za vreme posta se sudite i svađate, prezirete bližnjega svoga, prepuni ste laži i zlobe, kaljate usta svoja psovkama, hulite na ime Božije! Nemojte tako postiti...da li je takav post meni ugodan? Govori Gospod Isaiji (Is 58, 4-11).

Post nije ljudska izmišljotina, nego je božanska naredba i odredba. Post je i Božanski način života, jer Bog ne potrebuje hrane. Post nas približava anđelima, koji niti jedu, niti piju, post ukroćuje telo, da bi duša živela, dok ugađanje telu ubija dušu. Postom se čistimo od strasti, koje se rađaju ugađanjem telu.

Glavni cilj posta sastoji se u obuzdavanju tela, očišćenju tela i njegovih prohteva i jačanju duha i volje. Post je sredstvo dato nam od Boga, da njime kao uzdom, ukrotimo telo i potčinjavamo ga duhu. Dok takav odnos između tela i duha postoji, dotle će se život čovekov harmonično odvijati i biće u skladu sa vaskolikom vidljivom prirodom, u kojoj vlada savršena harmonija i poredak, blagodareći tome što nad prirodom gospodari i njome upravlja razumni Duh – Bog.

Gde se ovaj prirodni poredak naruši i razumni duh padne u ropstvo nerazumne stihije tela, tu nastaju fatalne posledice i poremećaji od kojih trpi sam čovek. Telo je dobar sluga, a zao gospodar.

Odnos prema hrani zavisi od stava koji čovek ima prema sebi i prema smislu života uopšte. Onaj koji smatra da je čovek telo i samo telo, i u vremenu i večnosti, brinuće se jedino za svoje telesno održavanje i zdravlje. Kod takvog sve je podređeno sticanju hrane i uživanju u njoj. Takav i kada se uzdržava, čini to isključivo tela i njegovog zdravlja radi.

Onaj pak, koji veruje da je čovek psihofizičko biće, tj. biće ustrojeno od duše i tela i koji prihvata večni smisao čovekov, brinuće se ne samo o negovanju telesnog zdravlja, nego i o svome duševnom i duhovnom zdravlju, svome zdravoumlju.

Post i medicina

Moderna medicina kao i savremena psihologija i psihoanaliza postale su na temelju eksperimentalnog poznavanja čoveka, potpuno svesne dubinskog jedinstva, uzajamnosti i međusobne zavisnosti duševnog i telesnog u čoveku. Telesni život i zdravlje zavise od duševnog; duševni i duhovni život pod velikim su uticajem stanja ljudskog tela.

Mnoge telesne bolesti imaju svoj koren u psihi, duševni poremećaji su često prouzrokovani telesnim manama i bolestima. To što je moderna nauka stekla posle dugog lutanja i traganja, često puta – zabluda i jednostranosti, Crkva je to vekovima znala, ukazujući upravo na post kao moćno sredstvo zadobijanja ravnoteže duševnog i telesnog i postizanja celovitog zdravlja.

Post nam otkriva svetinju hrane i hleba koga jedemo. Tek kad se čovek nečega liši, oseti i spozna njegov značaj.

Pravila posta

U ovom postu, od 28. novembra do 7. januara: ponedeljkom, sredom i petkom postimo koristeći hranu spremljenu na vodi, utorkom i četvrtkom koristimo hranu spremljenu na ulju, subotom i nedeljom dozvoljena upotreba ribe.

BONUS: NAJAKTUELNIJI VIDEO SNIMCI

(Eparhija.com)

Za još vesti zapratite nas na našoj zvaničnoj Fejsbuk stranici - budimo "na ti".

Nova dimenzija novosti, vaš "Nportal.rs".