Za­po­sle­ni ima pra­vo na is­pla­tu ot­prem­ni­ne zbog od­la­ska u pen­zi­ju, ali ovo pra­vo mu ni­je da­to bez­u­slov­no, ka­ko to mno­gi mi­sle, već se pri­me­nju­je uz od­re­đe­na ogra­ni­če­nja ko­ja po­sto­je u od­no­su na sta­tus u ko­jem se pri­vred­no dru­štvo na­la­zi.

Pr­ven­stve­no, za­ko­no­da­vac pra­vi raz­li­ku u si­tu­a­ci­ji ka­da se pri­vred­no dru­štvo na­la­zi u po­stup­ku ste­ča­ja. U ta­kvoj si­tu­a­ci­ji Za­kon o ra­du pro­pi­su­je da za­po­sle­ni ima pra­vo na is­pla­tu ot­prem­ni­ne zbog od­la­ska u pen­zi­ju u ka­len­dar­skoj go­di­ni u ko­joj je otvo­ren ste­čaj­ni po­stu­pak, ali sa­mo ako je pra­vo na pen­zi­ju ostva­rio pre otva­ra­nja ste­čaj­nog po­stup­ka, ob­ja­šnja­va Vu­ka­šin Vu­ko­vić, sa­rad­nik u jednoj beogradskoj advo­kat­skoj kan­ce­la­ri­ji.

– Za­po­sle­ni u tom slu­ča­ju ima pra­vo na nov­ča­ni iz­nos iz ovog osno­va, ali ne i ako se uslo­vi za od­la­zak u pen­zi­ju stek­nu na­kon otva­ra­nja ste­čaj­nog po­stup­ka i to­kom nje­go­vog tra­ja­nja. Za­kon se ne ba­vi pi­ta­njem is­pla­te ot­prem­ni­ne zbog od­la­ska u pen­zi­ju, ni­ti pro­pi­su­je bi­lo ka­kva ogra­ni­če­nja u po­gle­du is­pla­te u pri­vred­nom dru­štvu ko­je se na­la­zi u po­stup­ku li­kvi­da­ci­je, kao što je to slu­čaj s po­stup­kom ste­ča­ja. I sud­ska prak­sa je ja­ko si­ro­ma­šna ka­da je u pi­ta­nju na­ve­de­na si­tu­a­ci­ja – is­ti­če Vu­ko­vić.

Otpremnina ako preduzeće ode u stečaj

On navodi da ka­da se ima u vi­du pri­ro­da po­stup­ka li­kvi­da­ci­je (tj. da je reč o po­stup­ku pre­stan­ka pri­vred­nog dru­štva, ka­da dru­štvo ima do­volj­no sred­sta­va za na­mi­re­nje svih svo­jih oba­ve­za), mo­ra se obra­ti­ti pa­žnja na vi­še fak­to­ra, a naj­pre na to da li pri­vred­no dru­štvo ima do­volj­no sred­sta­va da is­pla­ti svo­je oba­ve­ze pre­ma za­po­sle­ni­ma, uklju­ču­ju­ći i tu oba­ve­zu i ot­prem­ni­nu.

– Ako je pri­vred­no dru­štvo u sta­nju da is­pu­ni svo­je oba­ve­ze, po­zi­tiv­ni pro­pi­si ne pred­vi­đa­ju ogra­ni­če­nje da za­po­sle­ni svo­je pra­vo na is­pla­tu ot­prem­ni­nu pri­li­kom od­la­ska u pen­zi­ju i ostva­ri – kaže Vu­ko­vić.

Iako ot­prem­ni­na po svo­joj prav­noj pri­ro­di ima ka­rak­ter osta­lih pri­ma­nja, da ne­će do­ći do nje­ne is­pla­te za­po­sle­ni­ma ko­ji pra­vo na od­la­zak u pen­zi­ju ostva­re to­kom ste­čaj­nog po­stup­ka uka­zu­je vi­še stva­ri. Pre sve­ga, is­ti­če on, na to upu­ću­je i Za­kon o ra­du, ko­ji ja­sno pred­vi­đa ko­je su to si­tu­a­ci­je ka­da će za­po­sle­ni ima­ti to pra­vo, a to sva­ka­ko ni­je si­tu­a­ci­ja ka­da za­po­sle­ni uslo­ve za pen­zi­ju ostva­ri na­kon otva­ra­nja ste­čaj­nog po­stup­ka.

– Na to upu­ću­je i sud­ska prak­sa ko­ja sto­ji na sta­no­vi­štu da za­po­sle­ni, s ob­zi­rom na pri­ro­du ste­čaj­nog po­stup­ka, ne­ma­ju pra­vo na pri­ma­nja po osno­vu ot­prem­ni­ne za od­la­zak u pen­zi­ju. To je ta­ko, bez ob­zi­ra na to što im i Za­kon o ste­ča­ju da­je pra­vo da to­kom ste­čaj­nog po­stup­ka pod od­re­đe­nim uslo­vi­ma ostva­ru­ju pra­vo na od­re­đe­na pri­ma­nja ko­ja ima­ju ka­rak­ter osta­lih pri­ma­nja, ka­kvo obe­lež­je uosta­lom ima i ot­prem­ni­na za od­la­zak u pen­zi­ju – na­bra­ja Vu­ko­vić.

Iz­nos ot­prem­ni­ne u vi­si­ni dve pro­seč­ne za­ra­de

Što se ti­če is­pla­te ot­prem­ni­ne zbog od­la­ska u pen­zi­ju, Za­kon o ra­du pro­pi­su­je mi­ni­mal­ni iz­nos ko­ji je po­slo­da­vac du­žan da za­po­sle­nom is­pla­ti, i to naj­ma­nje u iz­no­su vi­si­ne dve pro­seč­ne za­ra­de (pre­ma po­sled­njem ob­ja­vlje­nom po­dat­ku re­pu­blič­kog or­ga­na nad­le­žnog za po­slo­ve sta­ti­sti­ke). U ovom mo­men­tu va­že­ći iz­nos ta­kve za­ra­de je 123.971 di­nar, pa se la­ko mo­že do­ći do za­ključ­ka da bi mi­ni­mal­ni iz­nos za is­pla­tu ot­prem­ni­ne pri od­la­sku u pen­zi­ju za­po­sle­nom bio 247.942 di­na­ra. Bit­na je i in­for­ma­ci­ja da je mi­ni­mal­ni iz­nos is­pla­te ot­prem­ni­ne po ovom osno­vu, od­no­sno mi­ni­mal­ni pro­pi­sa­ni iz­nos neo­po­re­ziv.

(Politika)

BONUS VIDEO: