За­по­сле­ни има пра­во на ис­пла­ту от­прем­ни­не због од­ла­ска у пен­зи­ју, али ово пра­во му ни­је да­то без­у­слов­но, ка­ко то мно­ги ми­сле, већ се при­ме­њу­је уз од­ре­ђе­на огра­ни­че­ња ко­ја по­сто­је у од­но­су на ста­тус у ко­јем се при­вред­но дру­штво на­ла­зи.

Пр­вен­стве­но, за­ко­но­да­вац пра­ви раз­ли­ку у си­ту­а­ци­ји ка­да се при­вред­но дру­штво на­ла­зи у по­ступ­ку сте­ча­ја. У та­квој си­ту­а­ци­ји За­кон о ра­ду про­пи­су­је да за­по­сле­ни има пра­во на ис­пла­ту от­прем­ни­не због од­ла­ска у пен­зи­ју у ка­лен­дар­ској го­ди­ни у ко­јој је отво­рен сте­чај­ни по­сту­пак, али са­мо ако је пра­во на пен­зи­ју оства­рио пре отва­ра­ња сте­чај­ног по­ступ­ка, об­ја­шња­ва Ву­ка­шин Ву­ко­вић, са­рад­ник у једној београдској адво­кат­ској кан­це­ла­ри­ји.

– За­по­сле­ни у том слу­ча­ју има пра­во на нов­ча­ни из­нос из овог осно­ва, али не и ако се усло­ви за од­ла­зак у пен­зи­ју стек­ну на­кон отва­ра­ња сте­чај­ног по­ступ­ка и то­ком ње­го­вог тра­ја­ња. За­кон се не ба­ви пи­та­њем ис­пла­те от­прем­ни­не због од­ла­ска у пен­зи­ју, ни­ти про­пи­су­је би­ло ка­ква огра­ни­че­ња у по­гле­ду ис­пла­те у при­вред­ном дру­штву ко­је се на­ла­зи у по­ступ­ку ли­кви­да­ци­је, као што је то слу­чај с по­ступ­ком сте­ча­ја. И суд­ска прак­са је ја­ко си­ро­ма­шна ка­да је у пи­та­њу на­ве­де­на си­ту­а­ци­ја – ис­ти­че Ву­ко­вић.

Отпремнина ако предузеће оде у стечај

Он наводи да ка­да се има у ви­ду при­ро­да по­ступ­ка ли­кви­да­ци­је (тј. да је реч о по­ступ­ку пре­стан­ка при­вред­ног дру­штва, ка­да дру­штво има до­вољ­но сред­ста­ва за на­ми­ре­ње свих сво­јих оба­ве­за), мо­ра се обра­ти­ти па­жња на ви­ше фак­то­ра, а нај­пре на то да ли при­вред­но дру­штво има до­вољ­но сред­ста­ва да ис­пла­ти сво­је оба­ве­зе пре­ма за­по­сле­ни­ма, укљу­чу­ју­ћи и ту оба­ве­зу и от­прем­ни­ну.

– Ако је при­вред­но дру­штво у ста­њу да ис­пу­ни сво­је оба­ве­зе, по­зи­тив­ни про­пи­си не пред­ви­ђа­ју огра­ни­че­ње да за­по­сле­ни сво­је пра­во на ис­пла­ту от­прем­ни­ну при­ли­ком од­ла­ска у пен­зи­ју и оства­ри – каже Ву­ко­вић.

Иако от­прем­ни­на по сво­јој прав­ној при­ро­ди има ка­рак­тер оста­лих при­ма­ња, да не­ће до­ћи до ње­не ис­пла­те за­по­сле­ни­ма ко­ји пра­во на од­ла­зак у пен­зи­ју оства­ре то­ком сте­чај­ног по­ступ­ка ука­зу­је ви­ше ства­ри. Пре све­га, ис­ти­че он, на то упу­ћу­је и За­кон о ра­ду, ко­ји ја­сно пред­ви­ђа ко­је су то си­ту­а­ци­је ка­да ће за­по­сле­ни има­ти то пра­во, а то сва­ка­ко ни­је си­ту­а­ци­ја ка­да за­по­сле­ни усло­ве за пен­зи­ју оства­ри на­кон отва­ра­ња сте­чај­ног по­ступ­ка.

– На то упу­ћу­је и суд­ска прак­са ко­ја сто­ји на ста­но­ви­шту да за­по­сле­ни, с об­зи­ром на при­ро­ду сте­чај­ног по­ступ­ка, не­ма­ју пра­во на при­ма­ња по осно­ву от­прем­ни­не за од­ла­зак у пен­зи­ју. То је та­ко, без об­зи­ра на то што им и За­кон о сте­ча­ју да­је пра­во да то­ком сте­чај­ног по­ступ­ка под од­ре­ђе­ним усло­ви­ма оства­ру­ју пра­во на од­ре­ђе­на при­ма­ња ко­ја има­ју ка­рак­тер оста­лих при­ма­ња, ка­кво обе­леж­је уоста­лом има и от­прем­ни­на за од­ла­зак у пен­зи­ју – на­бра­ја Ву­ко­вић.

Из­нос от­прем­ни­не у ви­си­ни две про­сеч­не за­ра­де

Што се ти­че ис­пла­те от­прем­ни­не због од­ла­ска у пен­зи­ју, За­кон о ра­ду про­пи­су­је ми­ни­мал­ни из­нос ко­ји је по­сло­да­вац ду­жан да за­по­сле­ном ис­пла­ти, и то нај­ма­ње у из­но­су ви­си­не две про­сеч­не за­ра­де (пре­ма по­след­њем об­ја­вље­ном по­дат­ку ре­пу­блич­ког ор­га­на над­ле­жног за по­сло­ве ста­ти­сти­ке). У овом мо­мен­ту ва­же­ћи из­нос та­кве за­ра­де је 123.971 ди­нар, па се ла­ко мо­же до­ћи до за­кључ­ка да би ми­ни­мал­ни из­нос за ис­пла­ту от­прем­ни­не при од­ла­ску у пен­зи­ју за­по­сле­ном био 247.942 ди­на­ра. Бит­на је и ин­фор­ма­ци­ја да је ми­ни­мал­ни из­нос ис­пла­те от­прем­ни­не по овом осно­ву, од­но­сно ми­ни­мал­ни про­пи­са­ни из­нос нео­по­ре­зив.

(Политика)

БОНУС ВИДЕО: