Marjanović je rođen 1931. godine u Nikšiću, a diplomirao je matematiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1955. godine. Na istom  fakultetu izabran je za asistenta 1957. godine. Školsku 1959/60. godinu proveo je na specijalizaciji u Matematičkom institutu Poljske akademije nauka u Varšavi, radeći pod rukovodstvom istaknutih poljskih matematičara J. Mikusinjskog  i R. Sikorskog. Doktorirao je 1964. godine sa tezom "Mur–Smitova konvergencija u opštoj topologiji". 

Za vanrednog profesora izabran je 1969, a za redovnog 1980. godine. Školske 1967/68. godine boravio je na postdoktorskim studijama na Univerzitetu Floride u Gejnsvilu gde je sarađivao sa istaknutim holandskim matematičarem J. de Grotom. Od 1995. radio je i kao profesor metodike matematike na Učiteljskom fakultetu u Beogradu. 

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1976, a za redovnog 1991. godine. 

Učestvovao je na nizu naučnih skupova u zemlji i inostranstvu, a kao gostujući profesor održao je predavanja na brojnim univerzitetima i institutima, među kojima se izdvajaju Moskovski državni univerzitet "Lomonosov", Matematički institut V. A. Steklova Ruske akademije nauka, Matematički institut Poljske akademije nauka i Tehnički univerzitet u Gracu. 

Autor je brojnih univerzitetskih udžbenika, među kojima se izdvajaju: "Metrički prostori", "Stiltjesov i Lebegov integral" (Naučna knjiga, Beograd, 1968), "Matematička analiza" (Naučna knjiga, Beograd, 1983), "Topologija" (Matematički fakultet, Beograd, 1990), "Metodika matematike" (Učiteljski fakultet, Beograd 1996).   

Bio je počasni član Društva matematičara Srbije i glavni urednik časopisa The Teaching of Mathematics. 

Za svoje izuzetne naučne rezultate primio je Oktobarsku nagradu grada Beograda (1973).

Svojim naučnim i pedagoškim radom dao je veliki doprinos razvoju nauke u Srbiji, kao i unapređenju nastave matematike na Beogradskom univerzitetu. Pored toga, dugi niz godina bio je predsednik Odbora za obrazovanje SANU. 

BONUS VIDEO: