Pretplatnik to pravo stiče nakon što ga operator obavesti o poskupljenju, odnosno o izmeni ugovora koja bitno menja uslove na štetu korisnika.

Operator ima obavezu da najmanje mesec dana unapred obavesti korisnika o nameri jednostrane izmene uslova ugovora, kao i o pravu pretplatnika da ugovor raskine pre isteka perioda na koji je zaključen.

U slučaju da pretplatnik koji je opredeli za raskid ugovora želi da zadrži postojeći broj, on se može obratiti drugom operatoru sa zahtevom za prenos broja, a operator sa kojim je raskinuo ugovor je dužan da mu to omogući, navodi u saopštenju RATEL.